SpeedTestTutaj jesteś: Strona główna | Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności
Wszelkie informacje znajdujące na niniejszych stronach WWW pod domeną czempin.net ("Strony czempin.net") zamieszczone są wyłącznie w celach ogólno-informacyjnych bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich treści. Internet Wielkopolska Sp. z o.o.  nie składa jakichkolwiek oświadczeń oraz nie udziela jakichkolwiek zapewnień co do dokładności, aktualności, zupełności czy też przydatności takich danych w jakimkolwiek celu.

Wszelkie dane znajdujące się na niniejszych Stronach Czempin.NET zostały przez Internet Wielkopolska sp. z o.o. otrzymane ze źródeł, które uznano za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Internet Wielkopolska sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą na Stronach wystąpić. Okresowo dokonywane są zmiany oraz uaktualnienia treści znajdujących się na Stronach Internet Wielkopolska sp. z o.o.

Internet Wielkopolska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do użytkowników odwiedzających Strony Czempin.net za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, związane z wykorzystaniem danych zamieszczonych na w/w stronach, jak również związane z nie zamieszczeniem przez Czempin.net jakichkolwiek danych na w/w stronach. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także sytuacji, w których Czempin.net została o możliwości wystąpienia szkody zawiadomiona.

Prawa autorskie
Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do Strony CZEMPIN.NET w tym do układ graficznego oraz do zamieszczonych na w/w stronach elementów graficznych, stanowią wyłączną własność Internet Wielkopolska sp. z o.o. o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, odtwarzane, rozprowadzane, udostępniane (nie dotyczy to prawa do zamieszczana odsyłaczy, tzw. linków, do Stron Czempin.net, z zastrzeżeniem, że wykorzystanie odsyłaczy nie spowoduje wyświetlania się Stron Czempin.net lub ich części w ramkach, tzw. frames, będących elementem innych stron internetowych), zmieniane, przechowywane ani w inny sposób, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Internet Wielkopolska sp. z o.o. , poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do użytkownika odwiedzającego Strony Czempin oraz pojedynczą kopią w pamięci cache na dysku twardym takiego komputera.

Zgoda na wykorzystanie dokumentów (takich jak komunikaty prasowe oraz arkusze danych) znajdujących się na Stronach Czempin.net obejmuje prawo sporządzenia jednej niezmienionej kopii w postaci wydruku dla celów własnych, niekomercyjnych, z załączoną treścią niniejszego oświadczenia o Wyłączeniu Odpowiedzialności, Prawach Autorskich oraz Znakach Towarowych. Dokumenty o których mowa powyżej nie mogą obejmować układu graficznego Stron Czempin.net. Wszelkie elementy w/w stron korzystają z ochrony na podstawie praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o ochronie znaków towarowych oraz innych praw i nie mogą być powielane zarówno w całości jak i w części.

Internet Wielkopolska sp. z o.o. prosi by za pośrednictwem Stron Czempin.net nie były przesyłane naszej firmie jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, w stosunku do których prawa są zastrzeżone. Internet Wielkopolska sp. z o.o. oświadcza, że nie będzie traktować jakichkolwiek danych przekazanych poprzez powyższe strony jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie przez Internet Wielkopolska sp. z o.o. zaznaczone. Przekazując Internet Wielkopolska sp. z o.o. poprzez w/w strony jakiekolwiek dane, o ile odmiennie nie zostanie przez Internet Wielkopolska sp. z o.o. zaznaczone, użytkownicy odwiedzający Strony Czempin.net udzielają naszej firmie bezwarunkową licencję oraz zgodę na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Internet Wielkopolska sp. z o.o. pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób.

Znaki towarowe
Internet Wielkopolska sp. z o.o. . jest uprawniona do posługiwania się znakami towarowymi Czempin.net©.

Ochrona danych
Internet Wielkopolska sp. z o.o. otrzymuje imiona i nazwiska oraz adresy poczty elektronicznej, oraz inne dane identyfikujące, wyłącznie poprzez ich przekazanie przez użytkowników przy subskrypcji komunikatów prasowych oraz przy rejestracji dla udostępnienia prospektu emisyjnego. Informacje te gromadzone są przez Internet Wielkopolska sp. z o.o.  przy pełnej wiedzy ze strony użytkowników - przekazanie takich informacji Internet Wielkopolska sp. z o.o. wymaga świadomego działania. Operator uznaje prawo do prywatności osób udzielających dane i nie będzie sprzedawać jakichkolwiek danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim. Jednocześnie, zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z zarejestrowanymi osobami w celach badania rynku. W przypadku chęci zmiany jakichkolwiek z danych przekazanych operatorowi, prosimy o kontakt. 

Pliki Cookie
Internet Wielkopolska sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku użytkownika) do analizy statystycznej i monitorowania ruchu w serwisach internetowych oraz aby dopasować strony internetowe do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Operator wykorzystuje także inne usługi związane z użyciem plików cookie, świadczone przez podmioty trzecie do prezentowania reklam i innych treści komercyjnych.

Obsługę plików cookie na komputerze, telefonie komórkowym albo innym urządzeniu można włączyć lub wyłączyć w przeglądarce internetowej. 

Tutaj jesteś: Strona główna | Polityka prywatności